Công văn 6154/BYT-TB-CT về việc rà soát kết quả phân loại TTBYT

Công văn 6154/BYT-TB-CT ngày 16/10/2018 về việc rà soát kết quả phân loại trang thiết bị y tế và góp ý về nội dung của Thông tư 39/2016/TT-BYT quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế.

CÔNG VĂN 6154/BYT-TB-CT VỀ VIỆC RÀ SOÁT KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TTBYTCÔNG VĂN 6154/BYT-TB-CT VỀ VIỆC RÀ SOÁT KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TTBYT